logo Huispedia

Algemene Voorwaarden.

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:
  Housepedia BVde besloten vennootschap Housepedia BV;
  Algemene Voorwaardendeze algemene voorwaarden van Housepedia BV;
  Dienstde dienst die door Housepedia BV wordt verricht;
  Intellectuele Eigendomsrechtenalle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
  Gebruikeriedere persoon die gebruikt maakt van de diensten van Housepedia B.V. Hieronder rekenen wij ook personen die geen account hebben op de Huispedia website, maar wel gebruik maken van de diensten van de website of de website bezoeken;
  Geregistreerde Gebruikereen Gebruiker die een persoonlijk account heeft aangemaakt op de Huispedia website;
  Opdrachtgeverjij, de opdrachtgever en wederpartij van Housepedia BV bij de Overeenkomst;
  Overeenkomstde overeenkomst van opdracht tussen Housepedia BV en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;
  Partij(en)Housepedia BV en/of Opdrachtgever.

Atikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Housepedia BV en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. Housepedia BV is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van Housepedia BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.
 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Housepedia BV een opdracht verstrekt, is Housepedia BV pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Housepedia BV niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4. De Dienst

 1. Housepedia BV verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Housepedia BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Housepedia BV het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Housepedia BV. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
 4. Housepedia BV is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Housepedia BV alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Housepedia BV nodig heeft om de Diensten te verrichten. Housepedia BV mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Housepedia BV is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Het is Housepedia BV toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Housepedia BV is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 3. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 4. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Housepedia BV in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Housepedia BV zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 5. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Housepedia BV vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7. Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Housepedia BV hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 4. Housepedia BV is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Housepedia BV zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Housepedia BV een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
 5. Housepedia BV is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Housepedia BV in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Housepedia BV een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Housepedia BV berusten, blijven bij Housepedia BV.
 3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Housepedia BV.
 4. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, nietoverdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.

Artikel 9. Woning Claimen, woning aanbieden en gedragsregels

 1. De Geregistreerde Gebruiker mag alleen een woning claimen indien deze de volledige rechtsmatige eigenaar is of bevoegd is namens alle eigenaren om de woning te mogen claimen. Housepedia B.V. heeft te allen tijde het recht, indien dit nodig is, om een claim te herroepen of te valideren middels het vragen van een bewijs van eigendom van de woning aan de Geregistreerde Gebruiker. De Geregistreerde Gebruiker kan geen rechten of waarde aan de claim onttrekken van Housepedia B.V. Bij misbruik heeft Housepedia het recht om De Geregistreerde Gebruiker toegang te ontzeggen van de Huispedia website en een mogelijke schade vergoeding te eisen conform de geleden schaden.
 2. De Geregistreerde gebruiker moet zichzelf verplicht onder de eigen naam zoals vermeld op het identiteitsbewijs registreren op het platform.
 3. De Geregistreerde Gebruiker draagt volledig zelf de verantwoordelijk voor het aanbieden van de woning en daaruit volgende concessies.
 4. Housepedia BV is in geen enkele vorm verantwoordelijk voor communicatie van de Geregistreerde gebruikers en/of betalingsverkeer buiten het platform.
 5. De Geregistreerde Gebruiker geeft Housepedia BV toestemming bij het aanbieden van de eigen woning om automatisch foto’s te uploaden van de woning als die ergens anders beschikbaar zijn. Dit ten doel om de Geregistreerde Gebruiker te ondersteunen in het aanmaken en/of verbeteren van de advertentie.
 6. Bij misbruik van het platform heeft Housepedia BV het recht om De Geregistreerde Gebruiker toegang te ontzeggen van het platform en een mogelijke schade vergoeding te eisen conform de geleden schaden. Hieronder vallen:
  • Geregistreerde Gebruikers die vragen om buiten Housepedia BV betalingen te verrichten;
  • Geregistreerde Gebruikers die anderen lastigvallen of aanstootgevende berichten sturen;
  • Geregistreerde Gebruikers die zich online of in een fysieke woning ongepast gedragen, zoals tijdens een bezichtiging;
  • Geregistreerde Gebruikers die het berichtencentrum gebruikt of misbruikt voor eigen commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Housepedia BV;
  • Frauduleuze registraties, gebruikersprofielen of advertenties.

Artikel 10. Gebruikregels en plichten.

 1. Je dient zich als Gebruiker van de Huispedia website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is jou onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
 2. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Huispedia en/of derden;
  • het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
 3. Het is slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huispedia, het beschikbaar gestelde materiaal en intellectuele eigendomsrecht anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
 4. Alleen indien Huispedia jou daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Huispedia, waarbij de website binnen de kaders van Huispedia verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan [email protected]
 5. Ingeval jij je niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Huispedia zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op jou te verhalen.
 6. Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Huispedia geeft je Huispedia automatisch toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Huispedia. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten, social media of niet aan Huispedia gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Huispedia stem je ermee in dat jouw materiaal getoond kunnen worden door middel van deze andere distributiekanalen.
 7. Huispedia heeft het recht om jouw materiaal te verwijderen indien Huispedia via één van haar websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Housepedia BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Housepedia BV aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

Artikel 12. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Housepedia BV kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld bij de betaling. Daarnaast bevat de producten van Huispedia minimaal een van de onderstaande punten:
  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Housepedia BV geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
  2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   • De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   • De consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 2. Huispedia levert alle Producten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het Waarderapport of Huispedia KoperPlus, per direct digitaal.

Artikel 13. Varia

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Housepedia BV aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Housepedia BV gevestigd is.